Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

1.1. Prodávající je obchodní společnost České stavebniny, s.r.o. se sídlem Bořivojova 35, Praha 3 - Žižkov, PSČ 130 00, IČO: 284 88 385, DIČ: CZ 284 88 385. Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 145272.
1.2. Kupující je zákazník našeho internetového obchodu. Právní úprava rozlišuje kupujícího, který je spotřebitelem anebo podnikatelem. Spotřebitelem je osoba, která při uzavíráním a plněním smlouvy nejedná v rámci své obchodní či jiné podnikatelské činnosti. Podnikatel je osoba, která nakupuje zboží a využívá služeb za účelem svého podnikání s tímto zbožím či službami. Smluvní vztahy s kupujícím se řídí ustanoveními Občanského zákoníku č. 89/2012, u spotřebitele dále Zákonem o ochraně spotřebitele č.634/1992 a těmito obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.
1.2. Uzavřením kupní smlouvy kupující potvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami prodávajícího a že s nimi souhlasí.

2. Kupní smlouva

2.1. Předmětem koupě na základě kupní smlouvy je:
2.1.1. Zboží uvedené v závazném potvrzení objednávky ze strany prodávajícího s osobním odběrem kupujícího na pobočkách dodavatele objednaného zboží.
2.1.2. Poskytování služeb - přeprava  a doprava zboží uvedené v závazném potvrzení objednávky ze strany prodávajícího.
2.2. Prezentace zboží na internetových stránkách prodejce má informativní charakter a je výzvou k  podání nabídky (není nabídkou k uzavření kupní smlouvy). Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení Občanského zákoníku § 1732 odst. 2 se nepoužije. 
2.3. Objednávku zboží provádí kupující přes webové rozhraní internetového obchodu a je nabídkou k uzavření kupní smlouvy. Objednávka musí obsahovat přesnou specifikaci zboží, množství, identifikaci kupujícího, cenu za objednané zboží a způsob úhrady kupní ceny zboží. Kupující bere na vědomí a souhlasí s tím, že při objednání zboží je jediný možný způsob odběru zboží osobní odběr ve skladu pobočky dodavatele zboží. Objednané zboží si kupující vyzvedává na pobočce dodavatele, který je uveden u každého druhu zboží. Adresy poboček k převzetí zboží jsou uvedeny v menu "Místa osobních odběrů" na hlavní internetové stránce prodávajícího.
2.4. Poskytování služeb na internetových stránkách prodejce je nabídkou k uzavření kupní smlouvy dle Občanského zákoníku § 1732. Objednávku služeb provádí kupující přes webové rozhraní internetového obchodu. Objednávka musí obsahovat specifikaci služby, v případě přepravy zboží adresu, kam má být zboží přepraveno a cenu za poskytnutou službu, pokud ji lze ve chvíli objednávání stanovit. Cena služby prodávajícího, která není ve chvíli objednávání stanovena, je po objednání kupujícím vypočítána prodávajícím a zaslána ke schválení a odsouhlasení kupujícímu. Pokud kupující s vypočítanou cenou za služby nesouhlasí, má právo zrušit tuto službu.
2.5. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem závazného potvrzení objednávky ze strany prodávajícího doručeným prostřednictvím emailu kupujícímu. Objednávka kupujícího a závazné potvrzení objednávky ze strany prodávajícího se považují za doručené, pokud se s nimi strany, jimž byly určeny, seznámily.
2.6. Za závazné potvrzení objednávky ze strany prodávajícího se považuje elektronické (email) potvrzení s názvem "Registrace objednávky -" zaslané na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce.
2.7. Kupující má právo před odesláním objednávky kontrolovat, měnit a doplňovat údaje, které do objednávky vložil. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko "Potvrzení objednávky".
2.8. V případě, že kupující zvolí platbu v hotovosti při dodání zboží, je součástí objednávky i povinnost kupujícího telefonicky kontaktovat prodávajícího (po zaslání registrace objednávky kupujícímu) k ověření zaslané objednávky. V případě, že kupující nebude kontaktovat telefonicky prodávajícího, při zvolené platbě v hotovosti, prodávající má právo objednávku vyřídit až ve chvíli, kdy kupující povinnost telefonicky kontaktovat prodávajícího splní.
2.9. Internetový obchod prodávajícího je provozován na internetové adrese https://www.ceskestavebniny.eu a to prostřednictvím webového rozhraní.
2.10. Internetový obchod prodávajícího zprostředkovává prodej zboží různých výrobců s osobním odběrem kupujícího na pobočkách dodavatelů a nesoustřeďuje žádné zboží ve svých skladech. Prodávající dále nabízí a poskytuje služby - přepravu a dopravu zboží kupujícímu na určenou adresu uvedenou v objednávce.
2.11. Cena služby za přepravu a dopravu zboží kupujícímu je vysvětlena a řídí se ustanoveními v menu "Doprava zboží" na hlavní internetové stránce prodejce. V tomto menu a následných podmenu jsou zároveň uvedeny pod bodem F. Termíny dodání. Zákazník uzavřením kupní smlouvy akceptuje tyto lhůty bez výhrad.
2.12. Úhrada kupní ceny je vysvětlena a řídí se ustanoveními v menu "Informace další" podmenu "Způsoby úhrady objednávky" na hlavní internetové stránce prodejce.
2.13. Objednané zboží si kupující vyzvedává na pobočkách partnerských dodavatelů, anebo přímo v zákaznickém centru či skladu výrobce objednaného zboží. Daný dodavatel zboží je jmenovitě uveden u každého druhu zboží. V případě existence více poboček daného dodavatele zboží v ČR má kupující právo si vybrat libovolnou pobočku tohoto dodavatele k osobnímu odběru.
2.14. V případě nižších cen objednávky uvedených v bodech 2.7 a 2.8. může tuto objednávku prodávající zrušit nebo navýšit. Navýšení objednávky provádí prodávající pouze po schválení a odsouhlasení kupujícím.
2.15. Prodávající žádné zboží ve svém skladě nevede.
2.16. Zasláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu a že s nimi souhlasí.
2.17. Prodávající si vyhrazuje právo upravit objednávku, která obsahuje  vady nebo chyby ze strany kupujícího a také kdy kupující ignoroval podmínky související s prodejem zboží či služeb uvedené v těchto obchodních podmínkách či na internetových stránkách prodejce. O uvedených úpravách objednávky prodávající informuje kupujícího a ten má právo tyto úpravy neakceptovat. V případě, že kupující tyto úpravy objednávky ze strany prodávajícího neakceptuje, považuje se návrh kupní smlouvy za neakceptovatelný pro obě strany a objednávka se tím ruší.
2.18. Prodávající si vyhrazuje právo stornovat objednávku v případech, kdy zboží se již nevyrábí, nedodává, nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží, anebo bylo zboží již u daného dodavatele vyprodáno. V těchto případech bude prodávající neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu (nejpozději do 5 pracovních dnů) po informování kupujícího.
2.19. Prodávající je oprávněn stornovat objednávku, u nichž byla zvolena platba zálohou nebo bankovním převodem, nebyla-li platba za provedenou objednávku uhrazena v termínu 14 dní od zaslání závazného potvrzení objednávky kupujícímu.
2.20. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu uzavřenou s prodávajícím.
2.21. Kupující je povinen uvádět správně a pravdivě své kontaktní údaje. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné a pravdivé.
2.22. Kupující souhlasí se zasíláním daňového dokladu elektronickou poštou (emailem) - čl. 232 Směrnice Rady 2006/112/ES.
2.23. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 5 dnů od uzavření kupní smlouvy. Závazek kupujícího uhradit kupní cenu je splněn okamžikem připsání kupní ceny na účet prodávajícího.
2.24. Pokud v době mezi objednáním a úhradou částky za objednané zboží dojde k výraznému navýšení ceny objednávaného zboží, prodávající nenavýší uhrazovanou částku o toto zvýšení ceny, pokud doba mezi dnem vzniku kupní smlouvy a tí povinnosti uhradit kupní cenu a dnem připsání uhrazované částky na bankovní účet prodejce nepřekročí 5 pracovních dnů a nebyl-li zákazník po odeslání objednávky předem informován o navýšení cen zboží. V opačném případě prodávající informuje o této skutečnosti kupujícího a prodávající má právo požadovat  úhradu zvýšené ceny zboží. Kupující má právo s tímto navýšením ceny nesouhlasit. Pokud kupující s tímto navýšením ceny nesouhlasí, prodávající má právo objednávku zrušit.
2.25. Objednávka zboží zaslaná prodávajícímu s dodatkem, úpravou zboží nebo odchylkou od prezentace zboží musí schválit prodávající, jinak je neplatná.
2.26. Se změnami v již vytvořené a potvrzené objednávce (kupní smlouvě) musí souhlasit obě zúčastněné strany, jinak jsou neplatné.
2.27. Zákazník je povinen při převzetí zboží řádně fyzicky zkontrolovat druh objednaného zboží, množství a nepoškozenost. V případě, že zjistí při převzetí zboží závadu nebo chybu, popíše tuto náležitost v dodacím listu a nechá potvrdit zaměstnancem, který kupujícímu zboží předává. Následně písemně informuje o této skutečnosti prodávajícího emailem na adresu ceskestavebniny@seznam.cz.
2.28. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

3. Odstoupení od kupní smlouvy ze strany kupujícího

3.1. Kupující spotřebitel má právo odstoupit od kupní smlouvy, jejímž předmětem je koupě zboží, do 14 dnů od převzetí zboží bez udání důvodu. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu doručeno nejpozději poslední den 14 ti denní lhůty a to písemně nebo nejlépe elektronicky (e-mail) na adresu prodávajícího ceskestavebniny@seznam.cz, kde uvede že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující použít i tento vzorový formulář. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené a je-li to možné v původním obalu.
3.2. Právo odstoupení od kupní smlouvy dle občanského zákoníku § 1837 spotřebitel nemá v případech:
- koupě zboží upraveného dle přání kupujícího
- koupě zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání.
- koupě zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit
- poskytnutí služby, která byla zákazníkem objednána a její plnění požadováno zákazníkem do 14 dnů ode dne uzavření kupní smlouvy
3.3. Zboží dle čl.3.1.  musí být prodávajícímu vráceno do 14 dnů od odeslání odstoupení od smlouvy prodávajícímu.
3.4. Náklady spojené s vrácením zboží hradí spotřebitel.
3.5. Dle občanského zákoníku § 1832 je prodávající povinen vrátit kupujícímu kupní cenu za zboží do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy. Prodávající není povinen vrátit kupujícímu kupní cenu dříve, než kupující vrátí zboží.
3.6. V případě, že kupující vrátí zboží poškozené, opotřebené, či částečně spotřebované, vzniká prodávajícímu nárok vůči kupujícímu na náhradu škody. Nárok na náhradu škody je prodávající oprávněn započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
3.7. V případě objednání služby kupující písemně (email) sdělí a zažádá o termín uskutečnění objednané služby prodávajícímu. V rámci vzájemné dohody prodávající může předem navrhnout kupujícímu možnosti uskutečnění plnění objednané služby.
3.8. Náklady spojené s použitím elektronických prostředků při objednávání a uzavírání kupní smlouvy s prodávajícím, které vznikly kupujícímu, si hradí kupující.
3.9. Kupující je povinen uhradit poměrnou část kupní ceny v případě odstoupení od kupní smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služby a jejichž plnění již probíhá.
3.10. Zákazník vrátí zboží v místě, odkud zboží převzal (v případě osobního odběru a v případě zboží, které se standardně skladuje u dodavatele zboží prodávajícího), anebo vrátí na místo, kde bylo zboží naskladněno a odkud bylo objednáno a zákazník byl na místo objednání a případného vrácení požadovaného zboží předem upozorněn prodávajícím anebo vrátí na místo, odkud bylo zboží vyzvednuto prodávajícím, a toto zboží bylo standardně skladem u dodavatele zboží prodávajícího (v případě objednání zboží a zároveň objednání dopravy tohoto zboží k zákazníkovi).

4. Záruka zboží a reklamace

4.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).
4.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady.
4.3. Záruční lhůta a odpovědnost prodávajícího za vady se řídí obecně závaznými předpisy.
4.4. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu anebo vadu kupující sám způsobil.
4.5. Kupující má právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo její vadné části, není-li tento postup neúměrný k povaze vady.
4.6. Reklamace nebo odstranění vady musí být vyřízena nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě.
4.7. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
4.8. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující kontaktováním prodávajícího telefonicky nebo písemně prostřednictvím formuláře na webové stránce prodávajícího.
4.9. Opravu nebo výměnu vadného zboží provádí dodavatel tohoto zboží prodávajícímu. O firmě provádějící opravu nebo výměnu vadného zboží je kupující informován při podání reklamace.
4.10. Prodávající je povinen spotřebiteli vydat písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

5. Ochrana osobních údajů

5.1. Ochrana osobních údajů je dána Obecným nařízením na ochranu osobních údajů GDPR (General Data Protection Regulation).
5.2. Zpracování osobních údajů je nevyhnutelné pro plnění Kupní smlouvy.
5.3. Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní data kupujícího budou použity pouze pro realizaci Kupní smlouvy a nebudou nijak zveřejněny a poskytnuty třetí osobě.
5.4. Kupující má právo poskytnuté osobní data ze svého vytvořeného účtu kdykoliv odstranit.
5.5. Kupující je povinen uvádět své osobní údaje při uzavření Kupní smlouvy na webových stránkách  prodejce pravdivě.
5.6. Osobní data kupujícího jsou zpracovávány pouze pro realizaci Kupní smlouvy, uloženy u zpracovatele webhostingu Český webhosting, s.r.o., IČO: 27245357 po dobu maximalně 2 roky a mohou být kupujícím z tohoto webhostingu kdykoliv odstraněny.
5.7. Prodávající je registrován na Úřadu pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem 00050385.

6. Závěrečná ustanovení

6.1. Kupní smlouva (objednávka kupujícího potvrzená prodávajícím) je archivována prodávajícím v elektronické podobě a je přístupná kupujícímu na svém uživatelském účtu těchto webových stránek prodávajícího.
6.2. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za chyby vzniklé z důvodu zásahu třetí osoby do webových stránek prodávajícího.
6.3. Úhrada kupní ceny se provádí předem převodem částky na bankovní účet prodávajícího, anebo v hotovosti při uskutečnění předmětu koupě.
6.4. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.
6.5. Pokud kupující neuhradí celkovou kupní cenu nebo její část ve lhůtě splatnosti vyznačené na vystavěné faktuře a předmět koupě již převzal, náleží prodávajícímu  0,25 % poplatek z prodlení - penále z neuhrazené částky za každý započatý den po lhůtě splatnosti. Prodávající dlužnou částku i penále, po dvou elektronických upozorněních emailem kupujícímu ,vymáhá soudně exekucí.

Tyto obchodní podmínky byly naposledy upraveny 21.9.2021.


Pavel Král

vedoucí prodeje - Ing. Pavel Král 

(prázdný)
18.7.2022 Ve skladu dodavatele navýšili cenu za řezání KVH na 55 Kč/řez.
29.08.2022 Ceny stavebních hmot Weber od 12.9. zvyšuje cca o 5 - 10 %.
28.9.2022 Zlevnění hoblovaných hranolů KVH o 15 %.
24.10.2022 Sleva KVH hoblovaných hranolů o dalších 10 %
TOPlist